انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بنویس تا اتفاق بیفتد

    نام کتاب به زبان اصلی

write it down make it happen.‎‎

   عنوان کتاب ترجمه شده

بنویس تا اتفاق بیفتد 

ناشر افق دور
سال نشر ۱۳۹۷
نویسنده کتاب

هنریت ان کلاوسر

خلاصه اثر

در این کتاب تکنیک نوشتن وبه واقعیت پیوستن را معرفی وتوضیح می دهد. هرچه رامی خواهید بنویسید از ارزوهای کوچک تا رویاهای غیرقابل دسترس تا به حقیقت بپیوندد.

سایر آثار مترجم