انجمن صنفی مترجمان استان تهران

جاده

    نام کتاب به زبان اصلی

The Road

   عنوان کتاب ترجمه شده

جاده

ناشر نشر هنوز - نشر قطره
سال نشر ۱۳۸۸
نویسنده کتاب

کورمک مک کارتی

خلاصه اثر

جاده رمانی ست پر هراس، حکایت زندگی پس از مرگ طبیعت و تمدن بشری. زمانی که کشورها و دولت ها دیگر وجود خارجی ندارند. دیگر چیزی به نام نظم و قانون حکمفرما نیست. تابلوهای تبلیغاتی محصولاتی را معرفی می کنند که دیگر ما به ازایی در دنیای خارج ندارد. خورشید دیگر از پس ابرهای خاکستر بر زمین نمی تابد.

با تمام اینها جاده نه داستان ناامیدی که نقل پیروزی عشق و انسانیت است بر نفرت و پلیدی.