انجمن صنفی مترجمان استان تهران

علی صلح‌جو

 

علی صلح‌جو سوابق
 • كارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی
 • كارشناس زبان و ادبیات انگلیسی
 • ویرستار مؤسسه انتشارات فرانكلین
 • ویراستار در مؤسسه دایره‌المعارف فارسی مصاحب
 • ویراستار در دانشگاه آزاد اسلامی
 • ویراستار مركز نشر دانشگاهی
 • ویراستار مجله پیام یونسكو
 • دبیر اجرایی مجله زبان‌شناسی
 • ویراستار در دانشگاه پیام نور
 • عضو هیئت تحریریه مجله مترجم
 • مدرس زبان شناسی، ترجمه، ویرایش در دانشگاه‌های شهید بهشتی، آزاد اسلامی، پیام نور، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، مركز نشر دانشگاهی دانشكده حدیث و انتشارات سروش و انجمن صنفی مترجمان شهر تهران.
 • مؤلف «گفتمان و ترجمه»
 • مؤلف كتاب پرفروش «نكته های ویرایش»
 • مؤلف «از گوشه و كنار ترجمه» 
 • مدرس كارگاه‌های «آموزش فن ترجمه»