انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمدباقر برقعی مدرس

محمدباقر برقعی مدرس سوابق
 • دكترای زبان‌شناسی همگانی
 • كارشناس ارشد مطالعات ترجمه
 • كارشناس مترجمی زبان انگلیسی
 • مترجم همزمان
 • مؤلف زبان شناسی و تبلیغات
 • مؤلف زبان شناسی و برند
 • مؤلف زبان انگلیسی عمومی، همراه با گروه نویسندگان
 • مؤلف مجموعه کتاب‌های آموزش مکالمه انگلیسی
 • مؤلف ساخت اطلاع در ترجمه قرآن کریم
 • مدرس دانشگاه‌های مفید، شهاب دانش، صنعتی قم، علمی‌كاربردی، پیام‌نور، آزاد و انجمن صنفی مترجمان
 • مدیر کل آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
 • مترجم همزمان و مترجم شفاهی در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
 • عضو علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی
 • مسئول بخش انگلیسی و ناظر کیفی رادیو المصطفی، جامعه المصطفی
 • مدرس كارگاه آموزشی «تربیت مترجم»