انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمدرضا اربابی

محمدرضا اربابی سوابق
  • دانشجوی دكترای زبان‌شناسی همگانی
  • كارشناس ارشد مطالعات ترجمه
  • كارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته ترجمه
  • صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه «صنعت ترجمه»
  • مدیر مسئول مویسسه «سپهر ترجمان اندیشه»
  • مدیر مسئول نشر «منتشران اندیشه»
  • رئیس هیئت مدیر انجمن صنفی مترجمان شهر تهران
  • مؤلف كتاب پرفروش «مترجم خود باشید»
  • مدرس دوره‌های «حقوق و تكالیف مترجم»
  • مدرس كارگاه‌های «آشنایی با نكات حقوقی و قراردادی ترجمه»