انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مدیریت مردم در خدمات عمومی

    نام کتاب به زبان اصلی

continuing and change in the public service

   عنوان کتاب ترجمه شده مدیریت مردم در خدمات عمومی
ناشر منتشران اندیشه
سال نشر ۱۳۹۶
نویسنده کتاب دیوید فارنهام و سیلیویا هورتون
خلاصه اثر

خدمات عمومي ويژگهايي دارد كه آن را از سازمانهاي خصوصي متمايز مي كند و اين ويژگيها بر نحوه ي مديريت افراد در آن تاثيرگذار است.
سازمانهاي خدمات عمومي نهادهاي سياسي هستند، توسط دولت و معمولا از طريق قانونگذاري به وجود مي آيند، و بوسيله ي اشخاص يا شركت هاي ماليات پرداز تامين بودجه و سرمايه گذاري مي شوند و اساسا نفع شهروندان خارج مي شوند.
خدمات عمومي آن دسته از سازمانهاي مربوط به بخش دولتي هستند كه كالاهايي را در اختيار شهروندان قرار مي دهند و شركت هاي دولتي را محروم مي كنند. دولت مركزي و محلي، مراقبت هاي بهداشتي،‌ آموزشي و پليس جزء خدمات عمومي مهم و اصلي هستند.

 

خرید از فروشگاه هزارتوی