انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حمایت از مترجمان،

فارسی

ناشران عضو طرح حمایتی انجمن از مترجمان در حوزه نشر

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در راستای اهداف و وظایف حمایتی خود از مترجمان، اقدام به تصویب و اجرای طرح حمایتی از ترجمه اولی ها، مترجمان اهل قلم و بومی سازی مطالعات ترجمه نمود که با توجه به استقبال مطلوب اعضای جامعه ترجمه از طرح موصوف که گامی مهم در راستای ارتقا و بهبود رزومه مترجمان به منظور فرآهم آوردن زمینه بهره برداری بیشتر ایشان از امکانات و تسهیلات موجود است، مذاکره با ناشران بیشتر در دستور کار انجمن قرار گرفته است. لذا در حال حاضر سه نشر ذیل به طرح حمایتی انجمن پیوسته اند که از همراهی ایشان تقدیر می نماییم:

نشر نویسه پارسی