انجمن صنفی مترجمان استان تهران

لایحه جامع حمایت از مالکیت فکری، قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

فارسی

قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان را می توان محکمترین قانون موجود برای حمایت از حقوق مترجمان دانست که البته خود حرف زیادی برای گفتن ندارد. بی تردید نهایی شدن، تصویب و اجرای صحیح و منطبق برا اصول لایحه جامع مالکیت فکری توسط مجلس شورای اسلامی می تواند گره از برخی مشکلات حقوقی مترجمان بگشاید.