انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نهادهای ترجمه، وبگاه های غیرمجاز

فارسی

خدمات ترجمه مجاز و غیر مجاز در ایران

نهادهای ترجمه مجاز و غیرمجاز در ایران

در حال حاضر خدمات ترجمه در کشور در چند قالب صورت می پذیرد.

مترجمان انفرادی

نهادهای مجاز ترجمه

واسطه های ترجمه

مترجمان انفرادی

مترجمان انفرادی در ایران عمده بار خدمات ترجمه را بر دوش می کشند. بدین ترتیب که کارفرما به روش های مختلف پروژه خود را به یک مترجم انفرادی واگذار می نماید. مترجمانی که در شرکت ها یا سازمان ها به عنوان مترجم فعالیت ثابت دارند را نیز با اغماض مترجم انفرادی در نظر میگیریم. مبحث درباره نحوه فعالیت مترجمان انفرادی بسیار است. اما تمرکز اصلی این بحث روی نهادهای مجاز ترجمه و واسطه ها هستند.