انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کمک‌های داوطلبانه

به موجب ماده ۷ اساسنامه مصوب انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، یکی از منابع درآمدی انجمن علاوه بر حق ورودی و حق عضویت پرداختی توسط اعضا، کمک‌های داوطلبانه اعضای انجمن است که بی‌تردید با هدف حمایت از هم‌صنفان و ارتقای جایگاه مترجم در جامعه صورت می‌پذیرد. انجمن صنفی مترجمان شهر تهران دست تک تک اعضای جامعه ترجمه را که در راستای کمک به جامعه صنفی خود، نسبت به ارائه کمک‌های داوطلبانه اقدام می‌نماید به گرمی می فشارد و همراهی و همیاری ایشان را ارج می‌نهد. امید است این همکاری‌های سخاوتمندانه زمینه ارتقای منزلت اجتماعی و صنفی مترجمان را فراهم آورد.

روش‌هاي پرداخت:

۱. شماره حساب انجمن: ۲۸۹۰۳۰۶۷۰ به نام انجمن صنفی مترجمان شهر تهران نزد بانک تجارت، شعبه مستقل مرکزی کد ۴۵۰

۲. درگاه آنلاين وب‌گاه