انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمدرضا محسنی

نام حقیقی: 

مشخصات

تصویرمحمدرضامحسنی
نام: 
محمدرضا
نام خانوادگی: 
محسنی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۰۸