انجمن صنفی مترجمان استان تهران

موسی بیدج

نام حقیقی: 

مشخصات

موسی بیدج
نام: 
موسی
نام خانوادگی: 
بیدج
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۱۳