انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرزانه اعظم لطفی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فرزانه
نام خانوادگی: 
اعظم لطفی
رشته تحصیلی: 
زبانو ادبیات اردو
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۳۰