انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه معصومی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
معصومی
رشته تحصیلی: 
زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۴۴