انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فریبا نجادی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فریبا
نام خانوادگی: 
نجادی
رشته تحصیلی: 
مترجمی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۴۷