انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فریده مهدوی دامغانی

مشخصات

نام: 
فریده
نام خانوادگی: 
مهدوی دامغانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۵۱