انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محدعلی آذرشب

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
محدعلی
نام خانوادگی: 
آذرشب
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات عرب
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۵۶