انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سوگند دادآفرین

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سوگند
نام خانوادگی: 
دادآفرین
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۶۹