انجمن صنفی مترجمان استان تهران

علی بیکیان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
علی
نام خانوادگی: 
بیکیان
رشته تحصیلی: 
دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۷۱