انجمن صنفی مترجمان استان تهران

رضا قیصریه

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
رضا
نام خانوادگی: 
قیصریه
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۹۴