انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نجمه شبيري

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نجمه
نام خانوادگی: 
شبيري
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبيات اسپانيايي
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۵۱۷