انجمن صنفی مترجمان استان تهران

یاسر فرازی مقدم

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
یاسر
نام خانوادگی: 
فرازی مقدم
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات فارسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۳۵