انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زیور قزوینیان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
زیور
نام خانوادگی: 
قزوینیان
رشته تحصیلی: 
دانشجوی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۳۸