انجمن صنفی مترجمان استان تهران

همایون پایدار

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
همایون
نام خانوادگی: 
پایدار
رشته تحصیلی: 
TEFL and Interpretation
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۸۳