انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سحر آقازاده دیزج

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سحر
نام خانوادگی: 
آقازاده دیزج
رشته تحصیلی: 
زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۸۸