انجمن صنفی مترجمان استان تهران

المیرا پویامهر

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
المیرا
نام خانوادگی: 
پویامهر
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۰۸