انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حسن مهربانی یگانه

مشخصات

نام: 
حسن
نام خانوادگی: 
مهربانی یگانه
رشته تحصیلی: 
دکترای دامپزشکی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۶۰۹