انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فایزه عباس نژاد خلیلی

مشخصات

نام: 
فایزه
نام خانوادگی: 
عباس نژاد خلیلی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۵۱