انجمن صنفی مترجمان استان تهران

معصومه عظیمی عشاقی

مشخصات

کد مترجمی: 
۱۷۱۲