انجمن صنفی مترجمان استان تهران

علی نجفی

نام حقیقی: 

مشخصات

علی نجفی کارشناشی ارشد مترجمی
نام: 
علی
نام خانوادگی: 
نجفی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۱۴