انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نجمه نظری

نام حقیقی: 

مشخصات

نجمه نظری مترجم زبان انگلیسی
کد مترجمی: 
۱۷۱۶