انجمن صنفی مترجمان استان تهران

معصومه جعفری

نام حقیقی: 

مشخصات

کد مترجمی: 
۱۷۱۹