انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سعید رحمانی

نام حقیقی: 

مشخصات

سعید رحمانی
نام: 
سعید
نام خانوادگی: 
رحمانی
رشته تحصیلی: 
لیسانس مترجمی زبان - فوق لیسانس مدیریت دولتی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۴۵