انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زهرا سهرابی تابش

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
زهرا
نام خانوادگی: 
سهرابی تابش
رشته تحصیلی: 
مترحمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۴۷