انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ستاره بابایی

نام حقیقی: 

مشخصات

ستاره بابایی
نام: 
ستاره
نام خانوادگی: 
بابایی
رشته تحصیلی: 
مهندسی پلیمر
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۶۱