انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فروغ مکاریان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فروغ
نام خانوادگی: 
مکاریان
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۷۱