انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فریده علیرضائی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فریده
نام خانوادگی: 
علیرضائی
رشته تحصیلی: 
زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۷۳