انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهشاد درخشش

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مهشاد
نام خانوادگی: 
درخشش
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات آلمانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۸۷