انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حمید دشتی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
حمید
نام خانوادگی: 
دشتی
رشته تحصیلی: 
نمایش
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۱۴