انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مرجان رحیمی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مرجان
نام خانوادگی: 
رحیمی
رشته تحصیلی: 
حسابداری
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۳۳