انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فریبا زالی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فریبا
نام خانوادگی: 
زالی
رشته تحصیلی: 
مترجمی آلمانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۴۱