انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شادی رستمی

نام حقیقی: 

مشخصات

شادی رستمی
نام: 
شادی
نام خانوادگی: 
رستمی
رشته تحصیلی: 
ادبیات نمایشی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۴۷