انجمن صنفی مترجمان استان تهران

الهام عربی مقدم

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
الهام
نام خانوادگی: 
عربی مقدم
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۶۳