انجمن صنفی مترجمان استان تهران

عفت کیانی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
عفت
نام خانوادگی: 
کیانی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۷۹