انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ناهید پویامنش

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
ناهید
نام خانوادگی: 
پویامنش
رشته تحصیلی: 
مترجمی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۹۱