انجمن صنفی مترجمان استان تهران

صابر اتش نظرلو

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
صابر
نام خانوادگی: 
اتش نظرلو
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۰۰