انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نیلوفر داد

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نیلوفر
نام خانوادگی: 
داد
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۰۴