انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نرگس شفاف

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نرگس
نام خانوادگی: 
شفاف
رشته تحصیلی: 
ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۱۳