انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نوشین سلیمانی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نوشین
نام خانوادگی: 
سلیمانی
رشته تحصیلی: 
ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۱۷