انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه هادوی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
هادوی
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۱۸